วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน8

ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม
  (1) พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด 
ตอบ   พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547 ให้ไว้ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2547

 (2) ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  ข้อใดไม่ใช่เงินเดือน
ตอบ  เงินวิทยฐานะ และ เงินประจำตำแหน่ง

 (3)คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯในภาวะค่าครองชีพสูงได้ในอัตราเท่าไร
 ตอบ  คณะรัฐมนตรีสามารถออกพระราชกฤษฎีกาเงินเดือนค่าครองชีพได้ในอัตราที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนที่บังคับอยู่

 (4)ได้ รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนเท่าไร และเมื่อได้รับครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.1 และรับเงินเดือนเท่าไร
 ตอบ  ครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือน 7,940 บาท เมื่อผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นแล้ว 2 ปี จะได้รับการดำรงตำแหน่งครู ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 10,770 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น