วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน2

ภาพนี้ชื่อ ว่า "โสเพณีในคราบนักศึกษา"

        ในยุคสมัยนี้ทุกคนต่างรู้ดีว่าคำว่า โสเภณี หมายถึง หณิงสาวที่
ขายบริการทางเพศเพื่อสำเร็จความใคร่ในกามอารมณ์องผู้อื่น อัน
เป็นการสำส่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการอย่างเช่น สิ่งของมีค่า
ต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวก สิ้นค้าแบรนเนม บ้าน รถ และอื่นๆอีก
มากมาย โดยไม่สามารถขอเงินจากผู้ปกครองได้หรือหาเงินได้เอง
จากการทำงาน เพราะสิ่งของเหล่านี้ล้วนมีราคาแพง นักศึกษาเหล่า
นั้นจึงยอมทำงานที่คิดว่าง่าย โดยการไปายบริการทางเพศ ทำงาน
อาบอบนวด ทำงานในผับในบาร์ เพื่อให้ได้มาโดยวิธีง่ายๆโดยไม่
คิดถึงผลที่จะตามมาภายหลัง ซึ่งอาชีพเหล่านี้มักมีการเกี่ยวพันกับ
สิ่งอบายมุข เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เมายาซึ่งสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดี
ให้กับตัวเองและคนรอบข้างยังหมดศรัทธาในความเป็นนักศึกษา 
เพราะบุคคลกลุ่มนี้ได้ทำลายความเป็นนักศึกษาให้ดูแย่ลงในสังคม
 
        สาเหตุเกิดขึ้นจากเด็กอยากมีอยากได้ คลั่งไคล้ในวัตถุนิยม ตาม
กระแสแฟชั่น เกิดจากาดความอบอุ่นในครอบครัว ขาดความรู้สึกมี
คุณค่าไม่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนตามที่ตนเองตั้งเป้าหมาย
ไว้ ไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่และสังคม จึงแสวงหาการยอมรับ 
        การแก้ไปัญหาจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอง
สังคมประกอบด้วย ภาครัฐ ควรมีการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมเพราะ
เมื่อทุกคนมีรายได้เพียงพอ ก็คงไม่มีใครอยากายบริการทางเพศ
และควรมีนโยบายชัดเจนในการปราบปรามสื่อลามกมีการควบคุม
เว็บไซต์ที่มีการแพร่ภาพลามกหรือช่องทางในการขายบริการทางเพศ
อย่างจริงจัง รณรงค์ให้ความสำคัญเรื่องครอบครัว ความรักความ
อบอุ่นภายในครอบครัว ครอบครัวควรปลูปฝังค่านิยมที่ดีให้กับเด็ก ให้
รู้จักรักนวลสงวนตัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกับอบายมุ      
 ในส่วนของสถาบันครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้ความรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้อง มอบความรัก ความอบอุ่น สร้างความ
ไว้วางใจให้กับลูก ผู้ปกครองควรศึกษาหาความรู้เพื่อให้ทัน
เทคโนโลยีเพื่อสามารถเฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตร
หลานได้  สถาบันการศึกษา ควรจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา
ที่เหมาะสมกับระดับชั้น  สอนให้รู้ถึงปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร  

วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน1

แนะนำตัว
         
ชื่อ นางสาวสายน้ำผึ้ง  นามสกุล  หมึกดำ
 รหัสนักศึกษา  5411103075
 คณะ ครุศาสตร์  สาขาวิชา  คณิตศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่4 ตำบล กลาย อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช
จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สีที่ชอบ   สีชมพู
นิสัยใจคอ   เป็นคนร่าเริง เป็นกันเอง  แต่เวลาโกรธจะเป็นคนปากร้ายมาก ใจร้อน
สิ่งที่ไม่ชอบ   คือเป็นคนไม่ชอบการรอคอย
เวลาว่างชอบ ดูซีรีย์เกาหลี
ความใฝ่ฝัน  อยากมีอาชีพที่มั่นคง ที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้
คติประจำใจ  ไม่มีอะไรสายเกินไป ถ้าเรารู้จักที่จะเริ่มตนใหม่